การประเมินประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสม (EUI)
 
  ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
            ปริมาณขยะ
            ร้อยละของขยะที่นำมา Reuse / Recycle
 
  ประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย
 
  ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ
            ตารางการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ
 
  ประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก
            ประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ลดการให้บริการวารสาร ในปี 2559 – 2562
            ประสิทธิภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ลดการให้บริการหนังสือพิมพ์ ในปี 2559-2562
            ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
  ผลสัมฤทธิของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
            ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม