มาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และ ทรัพยากร การลดปริมาณของเสีย
            ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว
            มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรม 5ส
            ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
            บันทึกเรื่อง การเปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
            มาตรการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มที่ 3 อาคาร 6, 7 / แผนการดำเนินงาน
            มาตรการอนุรักษ์พลังงานศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
 
  การสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรหอสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำ และ ประหยัดทรัพยากร ตามแผนงาน
 
  การดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง TOR เพื่อควบคุม  หน่วยงานที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
            ร้านกาแฟแบล็คแคนยอน
            บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
            บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (บริการเครื่องพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง)
            บริษัทรับทำความสะอาด
                  บริษัท คลีนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด  
                  บริษัท พี แอนด์ พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
 
  การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ในหอสมุด
            บันทึกการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
            บันทึกการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
            บันทึกการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร
 
  ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และ ทรัพยากรอื่นๆ
            ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
            ปริมาณการใช้น้ำ
            ปริมาณการใช้กระดาษ
 
  ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
            ระบบ Microsoft Dynamics NAV
            ระบบบริหารจัดการรถ
            ระบบนัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์
            หนังสือพิมพ์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์