หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

ดูแลพื้นที่การให้บริการ ชั้น 2-7 กว่า 7,000 ตารางเมตร และให้บริการผู้เข้าใช้เฉลี่ยวันละกว่า 3,000 คน

1.  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และนิทรรศการหมุนเวียน
2.  จัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้ห้องสมุด
3.  บริการหนังสือ วารสาร สื่อมัลติมีเดีย และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4.  บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
5.  บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ ฝึกอบรม นำชมห้องสมุด และสอนการรู้สารสนเทศ
6.  ดำเนินความร่วมมือและเครือข่ายการยืมระหว่างห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ
7.  บริการการใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัย
8.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด
9.  การตลาดห้องสมุด

 

หัวหน้าแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ

     นางสาวกฤตยา  สุนพงษ์ศรี

        0-2954-7300 ต่อ 437
        [email protected]
     

 

  บุคลากรแผนกบริการและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ มีจำนวน 9 คน แบ่งภาระหน้าที่เป็น 2 งานย่อย ดังนี้

      1.  งานบริการและกิจกรรมสร้างสรรค์
      2.  งานส่งเสริมการรู้สารสนเทศและเครือข่ายห้องสมุด