an image  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 19.00 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 18.30 น.
 
an image  ช่วงสอบปลายภาคการศึกษา
      วันจันทร์ - วันศุกร์ (ก่อนสอบสัปดาห์ที่ 14-15) เปิดทำการเวลา    08.30 - 22.00 น.
  วันจันทร์ - วันศุกร์ (สัปดาห์ที่สอบ) เปิดทำการเวลา 08.30 - 21.00 น.
  วันเสาร์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 21.00 น.
  วันอาทิตย์ เปิดทำการเวลา 09.30 - 18.30 น.
 
an image  ช่วงปิดภาคการศึกษา (ไม่มีการเรียนการสอน
     วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 16.30 น.
  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดทำการ  
 
an image  วันปิดทำการ
      วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย