an image  สัมภาษณ์ "ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ" วิพากษ์...การศึกษาไทยในเวทีประชาคมอาเซียน
        16 พฤษภาคม 2555. หน้า 26. Full Text


 

 

'เรียวม่า' ซามูไรปฏิวัติ
13 มกราคม 2554. หน้า 6.