เป็นงานวิจัยของ วิทยากร เชียงกูล ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ “โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ” ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน

     1.  เป็นหนังสือภาษาไทย ที่เขียนขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2411 ถึงปี พ.ศ. 2519 ที่จัดเป็นหนังสือประเภทคลาสสิก หรือโมเดิร์นคลาสสิก มีค่าควรอ่านได้ทุกยุคสมัย

     2.  เป็นหนังสือที่มีศิลปะในการเขียนและการใช้ภาษาที่ดี มีคุณค่าทางศิลปะวรรณกรรมโลก หรือวรรณกรรมสากล

     3.  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ ที่แสดงออกถึงความริเริ่ม สร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนะต่อชีวิตและต่อโลกกว้างขึ้น ได้รับความรู้ ความคิดอ่าน ความบันเทิงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ ให้ผู้อ่านมีความฉลาด และมีความคิดแบบเสรี หรือมีจิตใจที่กว้างมากขึ้น เข้าใจชีวิตและสังคมมากขึ้น และช่วยให้ลดการมีอคติในเรื่องเผ่าพันธุ์ เพศ ฯลฯ

     4.  เป็นหนังสือที่มีความโดดเด่น มีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่านจำนวนมากในยุคหนึ่ง ที่มีผลสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

     1. ประเภทบันเทิงคดี  (FICTION)

     2. ประเภทสารคดี / บทความ (NON FICTION)