อาจารย์

         ส่งข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอใช้งานได้ที่ Google Form https://forms.gle/KELTndLBjhVhLbZZ8
         เมื่อเพิ่มชื่อในระบบเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์จากระบบส่งไปยังอีเมล์มหาวิทยาลัย (@dpu.ac.th) ของท่าน เพื่อสร้างบัญชี Turnitin
         หลังจากได้รับอีเมล์ ให้ทำตามขั้นตอนใน คู่มือสำหรับอาจารย์ผู้สอน 

  Instructor

         Please send the request to Google Form https://forms.gle/KELTndLBjhVhLbZZ8
         After you receive email from Turnitin. (@dpu.ac.th)
         Please following the step to instructor handbook. 

  นักศึกษา

         เริ่มต้นใช้งานโดย Create Account ของตนเองด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยเท่านั้น (@dpu.ac.th)
         เลือกประเภทผู้ใช้เป็น Student
         นักศึกษาต้องทราบ Class ID และ Class enrollment password ที่ Instructor หรือ อาจารย์เจ้าของรายวิชาเป็นผู้สร้าง ในการส่งข้อมูลของรายวิชานั้นๆ
         คู่มือสำหรับนักศึกษา 

  Student

         Start using Turnitin by Create Your Own Account with Dhurakij Pundit University email. (@dpu.ac.th)
         Select user type as Student.
         Need to know Class ID and Class enrollment password from instructor or advisor for register and send your paper to turnitin.
         Student Handbook