Academic Writing

  DPU Dissertation Template
       ปริญญาโท – วิทยานิพนธ์
       ปริญญาโท – สารนิพนธ์
       ปริญญาโท – การศึกษารายบุคคล
       ปริญญาเอก

  รูปแบบบรรณานุกรมและการอ้างอิง
       APA7th
       IEEE Reference Style
       Vancouver Style

  แหล่งพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์
      
 JournalFinder
       TCI
       Scimago

  Microsoft Word Tricks
      
 เทคนิคสำหรับงานเอกสารวิชาการและการวิจัย
       การตั้งค่าหน้ากระดาษ
       การปรับหน้ากระดาษสลับแนวตั้งและแนวนอน
      
 การใส่เลขหน้า - แยกสารบัญและเนื้อหา
      
 การใส่เลขหน้า - สลับแนวตั้งและแนวนอน
       การแทรกสารบัญ
      
 การแทรกเชิงอรรถ & อ้างอิงท้ายเรื่อง
       การสร้างรายการอ้างอิง & บรรณาณุกรม
       การแทรกคำอธิบาย & ทำสารบัญ ภาพ/ตาราง
       การรวมไฟล์

  Programs
      
 Microsoft Office 365  (เข้าใช้งานด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย)
      
 SPSS 
          (ใช้บริการได้ที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด)
       Nvivo 
          (ใช้บริการได้ที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด)
      
 Adobe Software 
          (ใช้บริการได้ที่ ห้องฝึกอบรม ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด)

  Plagiarism Checker
       
Turnitin
       อักขราวิสุทธิ์

  Reference Management Program
      
 DPU Library One Search
      
 Zotero

  Case Study with Teaching Note (Lecturer Only)

  DPU RIIS
      (ฐานข้อมูลนักวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)

  บริการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา

  ฐานข้อมูลวิชาการนานาชาติที่หอสมุดบอกรับ

  E-Journal A-Z

  SCOPUS

  Google Scholar